Ana İçeriğe Geç
Genel Satış Hüküm ve Koşulları

1. Genel

1.1 Satıcı olarak Rheonics tarafından müşteriye ("Müşteri") herhangi bir mal ve hizmet teslimi, başka hiçbir anlaşmanın açıkça yapılmadığı ölçüde burada belirtilen Hüküm ve Koşullara tabi olacaktır. Müşterinin burada belirtilen Hüküm ve Koşullarla tutarsız olan genel hüküm ve koşulları, yalnızca Rheonics'in yazılı olarak açıkça onayladığı ölçüde geçerli olacaktır.

1.2 Rheonics aleyhine yapılan herhangi bir iddia üçüncü şahıslara devredilemez.

1.3 İlgili teknoloji veya belgeler dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin satışı, yeniden satılması ve elden çıkarılması, İsviçre, AB, ABD ihracat kontrol yönetmeliklerinin yanı sıra diğer ülkelerin ihracat kontrol yönetmeliklerine de tabi olabilir. Malların ambargo uygulanan ülkelere veya malları askeri amaçlarla, ABC silahları veya nükleer teknoloji için kullanan veya kullanabilen reddedilmiş kişilere veya kişilere yeniden satılması resmi bir lisansa tabidir. Müşteri, siparişi ile bu tür yasa ve yönetmeliklere uygunluğu ve malların bu tür malların ithalatını yasaklayan veya kısıtlayan ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak teslim edilmeyeceğini beyan eder. Müşteri, ihracat ve ithalat için gerekli tüm lisansları aldığını beyan eder.

2. Bilgi, Danışmanlık

Rheonics'in mal ve hizmetlerine ilişkin bilgi ve danışmanlık mevcut deneyimlerden uygun görüldüğü şekilde verilmektedir. Bunun bir parçası olarak belirtilen değerler, özellikle performans verileri, standart laboratuvar koşulları altında deneyler yoluyla belirlenen ortalama değerleri temsil eder. Rheonics, ürünlerinin belirtilen değerleri ve uygulama alanlarını tam olarak karşılaması konusunda herhangi bir taahhütte bulunamaz. Bu Hüküm ve Koşulların 10. Bölümü, sorumluluk konularını yönetir. Tekliflerimiz açıkça bağlayıcı olarak işaretlenmedikçe veya kabul için belirli bir son tarih içermedikçe değişebilir ve bağlayıcı değildir.

3. Fiyatlar

3.1 Fiyatlar, sipariş onayında belirtilen tedarik ve hizmet kapsamı için geçerlidir. Herhangi bir ilave veya özel tedarik veya hizmet, Müşteriye ek olarak fatura edilecektir.

3.2 Tarafımızdan açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, tarafımızdan yapılan tüm gönderiler, bir faturanın alınması üzerine peşin ödeme gerektirecektir. Teslimattan sonra ödemeyi kabul etmemiz durumunda, faturada daha uzun bir ödeme süresi belirtilmediği sürece faturalarımız, faturayı aldıktan sonra 14 gün içinde Müşteri tarafından muaccel olacak ve ödenecektir.

3.3 Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, fiyatlar bu Hüküm ve Koşullar kullanılarak Rheonics Group şirketinin fabrika teslimi olarak verilmiştir. Müşteri, tüm ek navlun masraflarını, standart ambalajı aşan paketleme masraflarını, kamu ücretlerini (stopaj vergileri dahil) ve harçları karşılayacaktır.

3.4 Müşterinin, karşı talebin tarafımızdan itiraz edilmediği veya nihai ve bağlayıcı bir kararla belirlenmediği durumlar dışında, mahsup etme veya tutma hakkı yoktur.

3.5 Müşteri için özel ürün veya kredi imkanının bulunmaması durumunda, aksi açıkça belirtilmedikçe ödeme koşulları peşin olarak ödenecektir.

4. Teslimat

4.1 Bu § 4 uyarınca sevk tarihini belirlemek için ilgili herhangi bir zaman periyodu (sipariş verildiğinde tarafımızca belirtildiği gibi veya başka türlü kararlaştırıldığı şekilde) başlayacaktır (a) avans ödemesi kabul edilmişse, tam satın alma fiyatı (KDV ve nakliye masrafları dahil) veya (b) teslimatta nakit veya teslimattan sonra ödeme kabul edilmişse, satış sözleşmesinin akdedilmesi üzerine.

4.2 Sevk tarihi, ürünün tarafımızca nakliyeciye teslim edildiği gün olacaktır.

4.3 Mücbir sebeplerden veya sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülemeyen diğer olaylardan kaynaklandığı sürece teslimatın imkansızlığından veya teslimattaki gecikmelerden sorumlu değiliz (örneğin, her türlü faaliyet kesintisi, tedarikte zorluklar) sorumlu olmadığımız malzemeler veya güç, nakliye gecikmeleri, grevler, yasal lokavtlar, işgücü, enerji veya hammadde kıtlığı, gerekli resmi onayların alınmasındaki zorluklar, resmi önlemler veya tedarikçiler tarafından teslimat yapılmaması veya yanlış veya geç teslimat). Bu tür olaylar, malzeme veya hizmetlerimizi sağlamamızı çok daha zor veya imkansız hale getirdiğinde ve engel yalnızca geçici bir süre değilse, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz. Geçici süreli engeller olması durumunda, tedarik ve hizmet süreleri uzatılacak veya teslimat ve tamamlanma süreleri, engel süresi artı uygun bir alıştırma süresi ile ertelenecektir. Müşterinin gecikme nedeniyle tedarik veya hizmeti kabul etmesinin beklenemediği durumlarda, tarafımıza derhal yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilebilir.

4.4 Rheonics'in Müşterinin temerrüdünden kaynaklanan haklarına halel getirmeksizin, teslimat süreleri ve tarihleri, Müşterinin Rheonics'e yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği süre kadar uzatılmış olarak kabul edilecektir. Rheonics'in yükümlülüklerine uymaması durumunda, Rheonics yalnızca bu Hüküm ve Koşulların 10. bölümüne uygun olarak her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

4.5 Rheonics, kendi teslimat organizasyonunu kullanarak teslimat yapma hakkını saklı tutar.

4.6 Rheonics, kısmi teslimatlar gerçekleştirebilir ve böyle bir işlem Müşteriyi makul olmayan bir şekilde etkilemeyecekse kısmi hizmetler verebilir.

4.7 Müşteri, engelleme sadece geçici nitelikte değilse ve bir gecikme Müşteriyi makul olmayan bir şekilde etkilemezse, iki başarısız ödemesiz dönemden sonra sözleşmeyi feshedebilir.

4.8 Bir Müşterinin, Rheonics tarafından belirlenen makul bir süre içinde yerine getiremediği sözleşmeyi feshetmek için herhangi bir sözleşmesel veya yasal hakkı kaybedilecektir.

5. Sevkiyat, Sigorta ve Riskin Devri

5.1 Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, uygun sevkiyat modunu belirleme ve makul takdirimize bağlı olarak taşıyıcıyı seçme konusunda özgür olacağız.

5.2 Ürünü taşıyıcıya doğru ve zamanında teslim etmekle yükümlü olacağız ve taşıyıcının neden olduğu gecikmelerden sorumlu olmayacağız. Tarafımızdan belirtilen tüm transit süreleri bu nedenle yalnızca bağlayıcı olmayan tahminler olacaktır.

5.3 Teslim edilen ürünün kaza sonucu hasar görmesi, hasar görmesi veya kaybolması riski, ürünün tarafımızca taşıyıcıya teslim edilmesiyle Müşteriye geçecektir.

5.3 Müşteri kabul etmekte temerrüde düşerse, Rheonics bununla ilgili tüm harcamaların iadesini talep etme hakkına sahip olacak ve kazara bozulma, kayıp ve imha riski Müşteriye geçecektir.

5.4 Sevkiyat, yalnızca Müşterinin açık isteği üzerine ve masrafları kendisine ait olmak üzere hırsızlık, kırılma ve nakliye, yangın ve su hasarları veya diğer sigortalanabilir risklere karşı tarafımızdan sigortalanacaktır.

6. Ödeme

6.1 Ödeme, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiksiz olarak yapılacaktır. Ödemenin, ödenecek meblağın Rheonics tarafından alındığı gün yapıldığı kabul edilecektir. Kambiyo senetleri ve çekler, yerine getirilinceye kadar ödeme olarak kabul edilmeyecek ve zamanında sunum yapma ve zamanında itiraz etme yükümlülüğü olmaksızın kabul edilecektir.

6.2 Müşteriler, ancak itiraz edilmemişse veya yasal olarak bağlayıcı olduğu tespit edilmişse, vadesi gelen ödemeleri kendi karşı iddialarına karşı alıkoyabilir veya mahsup edebilir.

6.3 Rheonics'in alacaklarından herhangi biri, ödemede bir temerrüt durumunda, bir kambiyo senedine karşı protesto olarak verilen bir bildirim veya Müşterinin ödemelerinin askıya alınması durumunda, halihazırda yapılmış olabilecek kambiyo senetlerinin süresinden bağımsız olarak derhal ödenecektir. kabul edilmiş. Yukarıda belirtilen bu durumlardan herhangi birinde, Rheonics ayrıca kalan teslimatları yalnızca peşin ödeme veya güvenlik sağlanması karşılığında gerçekleştirebilecek ve iki haftalık bir süre içinde böyle bir ön ödeme yapılmazsa veya teminat sağlanmazsa, sözleşmeyi iptal etmeksizin başka bir uzatma teriminin düzeltilmesi. Bu, başka iddiaları etkilemeyecektir.

7. Mülkiyetin Elde Tutulması ve Yeniden Satış

7.1 Teslim edilen mallar, yasal gerekçeler ne olursa olsun tüm alacaklar tamamen ödenene kadar tamamen Rheonics'in (mülkiyetin korunmasına tabi olarak satılan mallar) mülkü olarak kalacaktır.

7.2 Müşteri, önceden yazılı onayımız dışında, tarafımızca teslim edilen ve hala mülkiyetinde olan herhangi bir ürünü yeniden satma hakkına sahip olmayacaktır.

7.3 Bir üçüncü şahıs, özellikle ihtiyati tedbir yoluyla, ayrılmış malların mülkiyetini ele geçirirse, Müşteri, mülkiyet haklarımızı uygulamamıza izin vermek için, derhal mal sahipliğimizi belirtecek ve bunu bize bildirecektir.

 

7.4 Müşterinin sözleşmeye aykırı davranışta bulunması durumunda - özellikle geç ödeme - sözleşmeden çekilirsek (geri kazanım durumunda), saklı malları talep etme hakkına sahibiz.

8. Yazılım Hakları

8.1 Yazılım programları tamamen Rheonics'in mülkiyetinde kalacaktır. Rheonics'in önceden yazılı onayı olmadan hiçbir program, belge veya sonraki yükseltme herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilemez ve güvenlik amacıyla tek bir yedek kopya dışında Müşterinin dahili ihtiyaçları için bile kopyalanamaz veya başka şekilde çoğaltılamaz. .

8.2 Müşteriye, ilgili belgeler ve güncellemeler de dahil olmak üzere, bu tür bir yazılımın amaçlandığı ürünün çalıştırılmasından başka hiçbir amaçla yazılımı kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez bir hak verilir. Müşterinin talebi üzerine oluşturulan ve teslim edilen programlar ve belgeler için Rheonics, Müşteriye münhasır olmayan devredilemez sömürü için tek son kullanıcı lisansları verecektir.

8.3 Tipik olarak, kaynak programları sağlanmaz. Bu, her bir özel durumda özel bir yazılı anlaşma gerektirir.

9. Garanti

9.1 Kusurlu olduğu iddia edilen ürünler, orijinal veya eşdeğer ambalajlarında incelenmek üzere Rheonics'e iade edilecektir. Rheonics, garanti talebi geçerliyse ve garanti süresi içinde kusurları giderecektir. Rheonics'in kusuru onarım veya değiştirme yoluyla çözüp çözmediği, Rheonics'in takdirindedir. Rheonics, yalnızca kusuru gidermek için gerekli masrafları karşılayacaktır.

9.2 Tedarik edilen ürünler, Müşteriye veya kendisi tarafından belirtilen üçüncü şahıslara teslim edildikten hemen sonra dikkatlice incelenecektir. Tedarik edilen ürünün teslimatından sonraki yedi iş günü içinde, derhal, dikkatli bir inceleme sırasında tespit edilebilen görünür kusurlar veya diğer kusurlarla ilgili olarak tarafımızdan yazılı bir kusur bildirimi alınmazsa, Müşteri tarafından onaylanmış kabul edilir. Diğer kusurlarla ilgili olarak, kusurun keşfedilmesinden sonraki yedi iş günü içinde tarafımızdan yazılı bir kusur bildirimi alınmazsa veya daha erken ise, kusur için kusurun tanındığı zaman Müşteri tarafından onaylanmış olarak kabul edilir. Daha yakından incelenmeden sağlanan ürünün normal kullanımı sırasında müşteri. Talebimiz üzerine, şikayetin ilgili olduğu tedarik kalemi bize taşıma ücreti ödenmiş olarak geri gönderilecektir. Kusur bildirimi haklıysa, en ucuz gönderim yönteminin masraflarını geri ödeyeceğiz; bu, maliyetler yükseldikçe geçerli değildir, çünkü tedarik maddesi belirlenen kullanım yerinden farklı bir yerde bulunmaktadır.

9.3 Tedarik edilen öğelerin maddi kusurları durumunda, başlangıçta bunları tamir etme veya uygun bir süre içinde yapılacak seçimimize göre yedek parça tedarik etme hakkına sahibiz. Arıza durumunda, yani onarım veya değiştirme tedarikinin imkansız veya mantıksız olması veya ret veya uygun olmayan gecikme durumunda, Müşteri sözleşmeden çekilebilir veya satın alma fiyatını uygun şekilde düşürebilir.

9.4 Bir kusur bizim hatamızdan kaynaklanıyorsa Müşteri, § 8'de belirtilen koşullar altında tazminat talep edebilir.

9.5 Garanti, Müşterinin tedarik edilen ürünü onayımız olmadan değiştirmesi veya bunun üçüncü şahıslar tarafından yapılmasına izin vermesi ve bu nedenle kusurun giderilmesinin imkansız veya mantıksız bir şekilde daha zor hale gelmesi durumunda geçerli olmayacaktır. Bu durumların her birinde Müşteri, değişikliklerin neden olduğu kusurların giderilmesi için ek masrafları karşılayacaktır. Ayrıca, temin edilen ürünün amaçlanan kullanımı için açılması gerekli değilse veya Müşteri, tedarik edilen ürünün açıldığını kanıtlamadıkça, Müşterinin tedarik edilen öğeyi açması veya mevcut mühürleri onayımız olmadan çıkarması veya hasar görmesi durumunda geçerli olmayacaktır veya mührün çıkarılması veya zarar görmesi kusura neden olmamış veya bu kusuru yoğunlaştırmamıştır.

9.6 Müşteri ile münferit durumlarda mutabık kalınan kullanılmış ürünlerin tedariki, herhangi bir garantinin hariç tutulmasıyla yapılır.

9.5 Müşterinin hasar veya tazminat alma hakları, bu Hüküm ve Koşulların 10. bölümündeki hükümlere tabi olacaktır.

9.6 Rheonics'in ürünlerinin özellikleri, özellikle resimler, çizimler, tekliflerde ve broşürlerde yer alan ağırlık, ölçü ve kapasite ile ilgili veriler ortalama veri olarak kabul edilecektir. Bu tür özellikler ve veriler hiçbir şekilde bir kalite garantisi teşkil etmeyecek, yalnızca malların bir tanımını veya etiketini oluşturacaktır.

9.7 Sipariş onayında varyasyon limitleri açıkça kabul edilmedikçe, ticarette alışılmış olan bu tür varyasyonlar kabul edilecektir.

9.8 Rheonics, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanıyorsa, tedarik edilen mallardaki kusurlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Müşteri, alt sınıf veya kullanılmış ürünler olarak satılan mallardaki kusurlarla ilgili olarak Rheonics'e karşı hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

9.9 İşletim veya bakım talimatlarına uyulmazsa, teslimatlarda veya hizmetlerde değişiklik yapılırsa, parçalar değiştirilirse veya Rheonics tarafından orijinal ürün özelliklerine uygun olmayan malzemeler kullanılırsa, Müşteri bunu gösteremezse, herhangi bir garanti geçersiz olacaktır. söz konusu kusur başka bir nedenden kaynaklanmıştır.

9.10 Müşterinin bir tüccar olması şartıyla, Müşteri, hataları Rheonics'e yazılı olarak veya faksla bildirmekle yükümlü olacaktır.

9.11 Kusur talepleri için sınırlama süresi 12 ay olacaktır. Bu, Müşterinin Rheonics'in sorumlu olduğu bir kusurun neden olduğu vücut veya sağlık hasarlarına dayalı hasar talepleri veya Rheonics'in kasıtlı veya ağır ihmal davranışına dayalı hasar talepleri için geçerli olmayacaktır.

10. Sınırlı Sorumluluk

10.1 Hukuki gerekçelere bakılmaksızın, ancak özellikle imkansızlık, gecikme, kusurlu veya yanlış teslimat, sözleşme ihlali, sözleşme müzakereleri sırasında görevlerin ihlali ve haksız fiil davası nedeniyle oluşan hasarlar için sorumluluğumuz, bizim hatamıza bağlı olduğu ölçüde her durum, bu bölüm 10'a göre sınırlandırılmıştır.

10.2 Temel sözleşme yükümlülükleri ihlal edilmedikçe, bedenlerimizin, temsilci olarak hareket etme hakkına sahip ortakların, yasal temsilcilerin, çalışanların veya diğer vekil temsilcilerin basit ihmalinden sorumlu değiliz. Teslimat kaleminin hızlı teslimi ve kurulumu için yükümlülükler, yalnızca işlev veya kullanımı marjinal olarak etkilemeyen kusurlardan arındırılmış olması, ayrıca Müşterinin sorumluluğunu üstlenecek danışma, koruma ve bakım görevleri, sözleşmenin temel unsurudur. teslimat kaleminin sözleşmeye uygun olarak veya Müşterinin veya personelinin canını ve uzuvunu veya Müşterinin malını önemli hasarlara karşı koruma amacına hizmet eden kullanımı.

10.3 Bölüm 10, altbölüm 2 uyarınca ve buna göre zararlardan sorumlu olduğumuz ölçüde, sorumluluğumuz, sözleşmeye dayalı bir ihlalin olası bir sonucu olarak sözleşmeyi imzalarken öngördüğümüz veya dikkate alınan zararla sınırlıdır. Koşullar için gerekli özeni ve dikkati göstererek önceden görmeliydik. Ayrıca, teslimat kaleminin kusurlarından kaynaklanan dolaylı hasar ve sonuç olarak ortaya çıkan hasar, yalnızca teslimat kaleminin amaçlanan amacı için kullanıldığında bu tür bir hasarın beklenebileceği ölçüde tazminata tabidir.

10.4 Rheonics aleyhindeki iddialar için sınırlama süresi - yasal dayanak ne olursa olsun - Müşteriye teslim tarihinden itibaren 12 ay (Müşterinin bir tüketici olması durumunda 24 ay) ve haksız iddialarda 12 ay (24 ay) olacaktır. Müşterinin bir tüketici olması durumunda), Müşteri ağır bir şekilde ihmal edilmemiş olsaydı, Müşterinin bir hak talebine neden olan gerekçelerin ve sorumlu kişinin farkına vardığı veya bundan haberdar olabileceği tarihten itibaren. Bu maddedeki hükümler, kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan görev ihlalleri durumunda geçerli olmayacağı gibi, bu Hüküm ve Koşulların 10.3 bölümünde atıfta bulunulan durumlarda da geçerli olmayacaktır.

10.6 Rheonics tarafından sağlanan yazılım için Rheonics'in sorumluluğu, programın neden olduğu kayıp veya veri değişikliği sorumluluğu ile sınırlı olacaktır; ancak, Rheonics, Müşterinin bu tür verileri uygun aralıklarla ve günde en az bir kez güvence altına alma görevine uymasıyla önlenebilecek herhangi bir kayıp veya veri değişikliğinden sorumlu olmayacaktır.

10.7 Yukarıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları aynı ölçüde bedenlerimiz, temsilci olarak hareket etme hakkına sahip ortaklarımız, yasal temsilciler, çalışanlar veya diğer vekil temsilciler lehine de geçerlidir.

10.8 Teknik bilgi sağladığımız veya bir danışman olarak hareket ettiğimiz ve bu bilgi veya tavsiye tarafımızdan sözleşmeye dayalı olarak kabul edilen hizmet kapsamının bir parçası olmadığı sürece, bu ücretsiz olarak ve herhangi bir sorumluluk hariç tutularak yapılır.

11. Sınai Mülkiyet Hakları, Telif Hakları

11.1 Bir sınai mülkiyet hakkının ihlali veya Rheonics tarafından sağlanan teslimatların veya hizmetlerin sözleşmeye göre tanımlanan şekilde kullanılmasına ilişkin bir telif hakkının ihlali nedeniyle Müşteriye karşı iddialarda bulunulması durumunda, Rheonics Müşterinin kullanmaya devam etme hakkını elde etmekten sorumlu olacaktır. Müşterinin bu tür üçüncü taraf iddialarını derhal yazılı olarak bildirmesi ve Rheonics'in tüm uygun savunma ve mahkeme dışı eylemleri gerçekleştirme hakları saklı olması koşuluyla, bu tür teslimatlar veya hizmetler. Bu tür işlemlere rağmen, Rheonics tarafından sağlanan teslimatları veya hizmetleri makul ekonomik koşullar altında kullanmaya devam etmenin imkansız olduğu ortaya çıkarsa, Rheonics'in Rheonics'in takdirine bağlı olarak belirli teslimatı veya hizmeti kaldırma için değiştirebileceği veya değiştirebileceği anlaşılacaktır. yasal bir eksiklik veya söz konusu teslimatın veya hizmetin yaşını hesaba katmak için önceden Rheonics'e ödenen satış fiyatının iade edilmesiyle bu tür bir teslimatı veya hizmeti geri alın.

11.2 Müşteri, Rheonics'in temel sözleşme görevlerini ne ihlal ne de sözleşme görevlerini kasıtlı olarak veya ihmalle ihlal etmesi şartıyla sınai mülkiyet veya telif haklarının ihlali iddiasında bulunacak herhangi bir iddiada bulunmayacaktır. Rheonics tarafından sağlanan teslimat veya hizmetlerin sözleşmeye bağlı olarak tanımlanmasından başka herhangi bir şekilde kullanılması veya bunların Rheonics teslimat veya hizmetleri dışında herhangi bir şekilde işletilmesiyle hak ihlallerinin ortaya çıkması durumunda Rheonics'in bölüm 11.1 uyarınca hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

12. İmha

12.1 Müşteri, mallara eşlik eden belgeleri yakından takip etmek ve yürürlükteki yasalara uygun olarak malların doğru şekilde imha edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

12.2 Müşterinin bir tüccar olması durumunda, Müşteri malları kendi maliyetleriyle elden çıkarmakla yükümlüdür. Müşteri, bu yükümlülüğü, malların yeniden satılması durumunda malların veya bunların parçalarının alıcısına devretmekle yükümlüdür. Müşteri'nin tüketici olması durumunda, atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yasal hükümler uygulanacaktır.

12.3 Müşteriye, ürünle bağlantılı olarak kullanılmak üzere ürünle birlikte verilen herhangi bir yazılımı kullanmak için münhasır olmayan bir hak verilir.

12.4 Müşteri, yazılımı bölüm 12, alt bölüm 3 uyarınca kullanma veya yedekleme amaçları dışında, yazılımın kopyalarını oluşturma hakkına sahip olmayacaktır.

12.5 Müşteri, yazılıma ilişkin haklarını herhangi bir üçüncü şahsa, ancak aynı zamanda ilgili ürünün (özellikle bir donanım ürününün) mülkiyetinin de söz konusu üçüncü şahsa devredilmesi ve Müşteri'nin herhangi bir kopyasını elinde bulundurmaması halinde devredebilir. yazılım.

12.6 Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, yazılımın kaynak kodunu kullanıma sunmak zorunda değiliz.

12.7 Geliştirme hizmetlerimizin tüm sonuçları fikri mülkiyetimiz olarak kalır. Bu, patentlenebilir veya kanunla korunmuş olsun veya olmasın, icatları, fikirleri, kavramları, tasarımları ve iyileştirmeleri de içerir. Açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, geliştirme hizmetleri için ödemeler, sınai mülkiyet haklarının veya telif haklarının Müşteriye devredilmesini içermez.

12.8 Müşterinin sınai mülkiyet haklarının ihlalleri ile ilgili talepleri, ihlallerden Müşteri sorumlu olduğu veya sınai mülkiyet haklarının ihlallerinin Müşteri tarafından öngörülen özel şartlardan kaynaklandığı sürece, tarafımızca öngörülemeyen herhangi bir kullanımdan dolayı hariç tutulacaktır. , Müşteri tarafından teslimatta yapılan değişiklikler veya tarafımızdan teslim edilmeyen diğer ürünlerle bağlantılı olarak teslimat kalemlerinin kullanılmasıyla.

13. Gizlilik ve Veri Koruma

13.1 Aksi yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, gizli nitelikleri açık olmadıkça, Rheonics'e emirlerle ilgili hiçbir bilgi gizli olarak kabul edilmeyecektir.

13.2 Rheonics, sözleşme ilişkisiyle ilgili kişisel verilerin Rheonics tarafından saklanabileceğini ve Rheonics Grubundaki Rheonics ile ilişkili şirketlere aktarılabileceğini belirtir.

13.3 Müşteri ile ilgili her türlü veriyi, satış sözleşmesinin yürütülmesi ve uygulanması amacıyla gerekli olduğu ölçüde ve bu verileri geçerli yasaya uygun olarak saklamamız gerektiği sürece kaydedebilir ve işleyebiliriz.

13.4 Yürürlükteki yasalar uyarınca bir ifşanın gerekli olduğu durumlar haricinde, Müşterinin açık rızası olmadan Müşterinin herhangi bir kişisel verisini diğer üçüncü şahıslara vermeyeceğiz.

14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler

14.1 Müşterinin bir tüccar, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamındaki özel bir fon olması durumunda, yargı yeri, bu Hüküm ve Koşulları kullanan Rheonics Group şirketinin iş yeri olacaktır. Ancak Rheonics, Müşterinin bulunduğu yerde Müşteriye karşı yasal işlem yapabilir.

14.2 Geçerli kanun, uluslararası kanunlar çatışması hükümlerinin hariç tutulması ve Müşterinin bir tüccar, yasal olması şartıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme'nin (CISG) hariç tutulması kamu hukuku kapsamındaki kişi veya kamu hukuku kapsamındaki özel bir fon.

14.3 Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir maddesinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz olması durumunda, geri kalan hükümlerin veya bölümlerinin geçerliliği etkilenmeyecektir.

Satış Şart ve Koşullarını İndirin

Bundan sonra, Satış Şartları ve Koşulları belgesini indirebilirsiniz.

Rheonics Satış Şartları ve Koşulları
Ara